Skip to main content
Elementary Specials
  Melissa Crouch (505) 596-0503 Librarian
  Jennifer Gaillard Carrillo (505) 933-5093 Elementary Art Teacher
  Robert Herrera (505) 819-3572 Music Teacher
  Angie Killingsworth (505) 750-0319 Elementary PE
  Mallory Kucala (505) 585-4549 Elementary Art
  Philip Olona Technology Teacher
  Clay Taylor Elementary Physical Education Teacher

Kinder, 1st & 2nd Grade Teachers

Kindergarten Teachers
  Ashley Castano Teacher
  Jennifer Davis (505) 539-0324 Kindergarten Teacher
  Amy Valerie Martinez (505) 750-1108 First Grade Teacher
  Gina Middleton (505) 600-1322 Teacher
  Mary Rector Teacher
  Michelle Skinner Teacher
  Kristi Wilson (575) 518-4345 Kindergarten Teacher

 

1st grade teachers
  Sonja Chavez (505) 437-0361 1st Grade Teacher
  Rebecca Frick (505) 573-9727 Teacher
  Julie Hirshfield (505) 289-1959 Teacher
  Hannah Pfeiffer (505) 510-4034 Teacher
  Amy Valdez (505) 226-4085 First Grade Teacher

 

2nd Grade Teachers
  Jana Antonio-cheung (505) 289-0947 Second Grade Teacher
  Amy Borchers (505) 289-3934 Third Grade Teacher
  Jennifer Box (505) 510-0126 Teacher
  Aimee Delora (505) 510-0187 2nd grade teacher
  Stephanie Dooley (719) 422-9613 Teacher
  Laura Jepsen (505) 289-0470 2nd Grade Teacher
  Stacey Pearson (505) 539-0328 2nd Grade Teacher